รับตรง58 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2557 – 23 มกราคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลคะแนนมายื่นเพื่อประกอบพิจารณาดังนี้ SAT / SMART-I
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 120 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์