รับตรง58 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2558

รับตรง58 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาใต้ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 26 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 2, 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีโยธา
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • กฎหมายอิสลาม
   • ภาษาอาหรับ-หลักสูตรนานาชาติ
   • อิสลามศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ชีววิทยาประยุกต์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา ในสถานศึกษาพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่คณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์