รับตรง58 ประเภทโควตา ม.ราชภัฏนครราชสีมา 2558

รับตรง58 ประเภทโควตา ม.ราชภัฏนครราชสีมา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 27 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การศึกษาปฐมวัย
  • ภาษาไทย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ดนตรี
  • นาฏศิลป์ไทย
  • อุตสาหกรรมศึกษา
  • พลศึกษา
  • พุทธศาสนศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • เกษตรศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ภูมิสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ชีววิทยา
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • สถิติประยุกต์
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขชุมชน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • การจัดการโรงแรม
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • ทัศนศิลป์
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีเซรามิค
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรม
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • การสื่อสารมวลชน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินและการธนาคาร
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • ประเภทรับทุนตามโครงการเพชรราชภัฏราชสีมา
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ประเภทเรียนดี
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สายครุศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 2.75)
 • ประเภทกิจกรรมดีเด่น
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เป็นผู้มีกิจการดีเด่นด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยมีหนังสือหรือเกียรติบัตรรับรองจากสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
 • ประเภทพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน)
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีฐานะทางครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษาและผู้ใหญ่บ้านในภูมิลำเนาของผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4, 21)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์