รับตรง58 นักเรียนทุนสาธารณสุขเพื่อชุมชน ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2558

รับตรง58 นักเรียนทุนสาธารณสุขเพื่อชุมชน ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการนักเรียนทุนสาธารณสุขเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 10 – 20 มีนาคม 2558
  • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2556 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก และนครสวรรค์ และต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งข้างต้นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา มารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือบิดา มารดาทำงานอยู่ในจังหวัดดังกล่าวกล่าวมานานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยให้คณะกรรมการพื้นที่รับรอง
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
  • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครสวรรค์
  • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์