รับตรง58 ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง58 ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 24 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาเขตหาดใหญ่ (หน้า 2)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • พยาบาลศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • ระบบสารสนเทศ
   • การตลาด
   • การเงิน
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • บัญชีบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
   • สัตวศาสตร์
   • วาริชศาสตร์
   • พืชศาสตร์
   • พัฒนาการเกษตร
   • การจัดการศัตรู
   • ปฐพีศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะศิลปศาสตร์
   • ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ชุมชนศึกษา
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • วิทยาลัยนานาชาติ
   • ดิจิทัลมีเดีย
 • วิทยาเขตปัตตานี (หน้า 3)
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
   • พลศึกษา
   • สุขศึกษา
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • การประถมศึกษา
   • ศิลปศึกษา
   • จิตวิทยา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • เทคโนโลยียาง
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • เทคโนโลยีการประมง-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
   • เทคโนโลยีการประมง-อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • เคมี-ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์นิเทศ
   • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • ภูมิศาสตร์
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
   • การจัดการสารสนเทศ
   • ประวัติศาสตร์
   • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • พัฒนาสังคม
   • ภาษาและวรรณคดีไทย
   • ภาษาจีน
   • ภาษาเกาหลี
   • ภาษามลายู
   • มลายูศึกษา
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอาหรับ
   • ภาษาอาหรับธุรกิจ
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาเยอรมัน
   • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
   • เศรษฐกิจอาเซียน
   • ปรัชญาและศาสนา
  • วิทยาลัยอิสลามศึกษา
   • เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
   • อิสลามศึกษา
   • อิสลามศึกษา-นานาชาติ
   • การสอนอิสลามศึกษา
   • กฎหมายอิสลาม
   • ตะวันออกกลางศึกษา
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • ทัศนศิลป์
   • ศิลปะประยุกต์
  • คณะวิทยาการสื่อสาร
   • นิเทศศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • นวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ
  • คณะรัฐศาสตร์
   • การปกครอง
   • การปกครองท้องถิ่น
   • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   • นโยบายสาธารณะ
 • วิทยาเขตภูเก็ต (หน้า 6)
  • คณะบริการและการท่องเที่ยว
   • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ
   • การจัดการการบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
  • คณะวิเทศศึกษา
   • วิเทศธุรกิจ-จีน
   • จีนศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
   • ไทยศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
   • วิเทศธุรกิจ-เกาหลี
   • เกาหลีศึกษา
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (หน้า 7)
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • การจัดการงานวิศวกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • พัฒนาธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
   • บัญชีบัณฑิต-2 ภาษา
   • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
   • ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
 • วิทยาเขตตรัง (หน้า 7)
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
   • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
   • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
   • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ศิลปะการแสดงและการจัดการ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อส่วนรวม หรือเป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว โดยมีการรับรองจากหน่วยงาน
 • ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2557
 • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละคณะหรือสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: