รับตรง58 ประเภทรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2558

รับตรง58 ประเภทรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 ธันวาคม 2557 – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • พื้นที่พาณิชยการพระนคร
  • คณะศิลปศาสตร์ (หน้า 17)
   • การท่องเที่ยว
   • การโรงแรม
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • คณะบริหารธุรกิจ (หน้า 28)
   • การตลาด
   • การจัดการ
   • การเงิน
   • ระบบสารสนเทศ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคภาษาอังกฤษ
   • การบัญชี
 • พื้นที่พระนครเหนือ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า 21)
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 37)
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมการบำรุงรักษา
   • วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
 • พื้นที่เทเวศร์
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หน้า 45)
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หน้า 61)
   • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
   • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • พื้นที่ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (หน้า 52)
   • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
   • เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
   • ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 • พื้นที่โชติเวช
  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หน้า 56)
   • ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
   • อาหารและโภชนาการ
   • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
   • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (หน้า 65)
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • การออกแบบบรรจุภัณฑ์สถาปัตยกรรม

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์