รับตรง58 ทั่วประเทศ (ป.ตรี) มหาวิทยาลัยนครพนม 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ (ป.ตรี) มหาวิทยาลัยนครพนม 2558

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 10 มีนาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาไทยศึกษา
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การบัญชี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการกีฬา
  • นิเทศศาสตร์
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • การบริหารการบิน
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-ประมง
  • เครื่องจักรกลเกษตร
  • เทคโนโลยีอาหาร
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • การโรงแรมและภัตตาคาร
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • เทคโนโลยีพลังงาน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 6)

จำนวนรับ

 • 1,037 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์