รับตรง58 ทันตแพทย์/พยาบาล/เทคนิคการแพทย์ ม.เวสเทิร์น 2558

รับตรง58 ทันตแพทย์/พยาบาล/เทคนิคการแพทย์ ม.เวสเทิร์น 2558

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม 2557 – 30 เมษายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • 60 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
  • 60 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
  • สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
  • สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
  • 240 คน
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • 60 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • 200 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • มีคุณบัติพิเศษตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง58 ทันตแพทย์/พยาบาล/เทคนิคการแพทย์ ม.เวสเทิร์น 2558

เว็บไซต์