รับตรง58 ประเภทบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2558

รับตรง58 ประเภทบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2558

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 9 – 21 ธันวาคม 2557
  • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
  • มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
  • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

  • 42 คน (ทุนส่วนตัว)
  • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
  • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10