รับตรง58 ประเภทบุตรข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2558

รับตรง58 ประเภทบุตรข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2558

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 21 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังชั้นศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • เพศหญิงอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจที่ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • หรือ เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจที่ถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพภาพในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย หรือผู้ก่อความไม่สงบ
 • หรือ เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่ถึงแก่กรรมหรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ เนื่องจากช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ก่อการร้าย หรือผู้ก่อความไม่สงบ
 • หรือ เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญ ตั้งแต่ชั้นเหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญดุษฎีมาลา หรือเข็มกล้าหาญขึ้นไป
 • หรือ ข้าราชการตำรวจ หรือเป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ ที่เคยเป็นครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หรือ เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจประจำการ หรือนอกประจำการที่ได้รับบำเหน็จบำนาญ หรือเป็นข้าราชการตำรวจในปัจจุบัน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 14 คน (ทุนส่วนตัว)
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์