รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1 : 14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2558
 • ครั้งที่ 2 : 1 ธันวาคม 2557 – 29 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering ) — 25 คน
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) — 30 คน
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (Thai as a Foreign Language) — 30 คน
 • สังคมศาสตร์ (Social Science) — 25 คน
 • พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) — 30 คน
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics) — 10 คน
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากในหรือต่างประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม รวม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (IELTS / TOEFL / English National Test Lv.4 / Common European Framework)
 • มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง (SAT / IGCSE / GCSE / NCEA / GAT PAT2 สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 130 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์