รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 พฤศจิกายน 2557 – 10 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ศิลปกรรม
   • ดนตรีสากล
   • การพัฒนาชุมชน
   • นาฏดุริยางคศิลป์ไทย
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การอาหารและธุรกิจบริการ
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ความปลอดภัยและชีวอนามัย
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • การสอนภาษาไทย
   • การสอนภาษาอังกฤษ
   • การสอนภาษาจีน
   • การสอนสังคมศึกษา
   • การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่คณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์