รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2558 (รอบที่ 2)

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2558 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 27 มีนาคม 2558
 • (หน้า 16)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทย
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)
   • คณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
   • จิตวิทยาชุมชน
   • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
   • ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-บริหารภาครัฐและท้องถิ่น
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   • ดนตรีสากล
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
   • สารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • การจัดการสถานพยาบาล
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเซรามิก
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอัตโนมัติ-ระบบควบคุมหุ่นยนต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
   • การเงินการธนาคาร
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจการบิน (นานาชาติ)
 • (หน้า 19)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่คณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 23)

จำนวนรับ

 • 3,255 คน
 • (หน้า 19)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • (หน้า 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: