รับตรง58 ปฏิทินและคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชนก 2558

รับตรง58 ปฏิทินและคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชนก 2558

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกำหนดการและคุณสมบัติการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กําหนดการรับสมัคร

 • ระบบคัดตรง จากพื้นที่ ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
  • 5 – 12 มกราคม 2558
 • ระบบรับตรง ณ ระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ
  • 26 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558
 • ระบบ (แอดมิชชั่น) ณ ระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ
  • 8 – 22 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้ศึกษา
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • ส่วนสูง
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  • หลักสูตรอื่นๆไม่จำกัด
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5