รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

รับตรง58 โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 23 มกราคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
   • ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “บทบาทงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ประเทศไทยปัจจุบัน The role of environmental health on the current issues in Thailand” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
   • ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “ความสำคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25
   • หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
   • เป็นผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา
   • ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬานานาชาติ” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8