รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 พฤศจิกายน 2557 – 27 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พัฒนาสังคม
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
   • สารสนเทศศาสตร์
   • ดนตรีและการแสดง
   • ศิลปกรรม
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การบริหารการปกครองท้องถิ่น
   • ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • การเมืองท้องถิ่น
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ค
   • อมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
   • คณิตศาสตร์
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • การจัดการการเกษตร
   • คหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมการผลิต
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • พลศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ภาษาอังกฤษ
   • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   • ภาษาไทย
 • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืออนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1) มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์