รับตรง58 รอบโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2558

รับตรง58 รอบโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษ และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 9 มกราคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
   • ภาษาอังกฤษ
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • ดนตรีศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สารสนเทศศาสตร์
   • การจัดการทางวัฒนธรรม
   • พัฒนาสังคม
   • ภาษาจีนธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
   • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การอาญชวิทยาและการบริหารงานตำรวจ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การปกครอง
 • คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

คุณสมบัติ

 • ประเภทโควต้าเรียนดี
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประเภทกิจกรรม
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า
  • เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับสถานศึกษา เขตการศึกษา หรือจังหวัด โดยมีหนังสือรับรอง
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ประเภทนักกีฬา
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า
  • เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในระดับสถานศึกษา เขตการศึกษา หรือจังหวัด โดยมีหนังสือรับรอง
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ประเภทกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล ยูโด มวยไทย มวยสากล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากรุก เปตอง ลีลาศ
 • ประเภทดนตรี-นาฏศิลป์
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า
  • เข้าร่วมแข่งขัน ในระดับสถานศึกษา เขตการศึกษา หรือจังหวัด โดยมีหนังสือรับรอง
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ประเภทศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ ศิลปะ และความสามารถพิเศษอื่นๆ
 • ประเภทอื่นๆ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีคุณสมบัติอื่นๆตามแต่คณะหรือสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • 625 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนหรือสถานศึกษาส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมายังมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์