รับตรง58 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558 (รอบแรก)

รับตรง58 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558 (รอบแรก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 ธันวาคม 2557 – 18 มีนาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
   • จิตวิทยา
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีนธุรกิจ
   • อิสลามศึกษา
   • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
   • ภาษาไทย-ภาษาไทยทางธุรกิจ
   • ภาษาไทย-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
   • ภาษาไทย-ภาษาและวรรณกรรมไทย
   • ดนตรีตะวันตก
   • การจัดการสารสนเทศ
   • ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
   • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
   • ภูมิสารสนเทศ
   • การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • นาฏศิลป์ไทย
   • นาฏศิลป์สากล
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • ชีววิทยา
   • การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพลิเคชั่น
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
   • แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • เทคนิคการแพทย์-หลักสูตรสภาวิชาชีพ
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-การจัดการคุณภาพ
   • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-การจัดการผลิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
   • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
   • การสื่อสารมวลชน-สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
   • การสื่อสารมวลชน-สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
   • การสื่อสารมวลชน-ผู้ประกาศและการแสดง
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเป็นผู้ประกอบการ
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายม 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติอื่นๆตามแต่คณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 3,317 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 14)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์