รับตรง61 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2561 (รอบ 2)

รับตรง58 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2558

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 21)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
  • การจัดการจราจรทางอากาศ
  • การจัดการท่าอากาศยาน
  • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • 260 คน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • 60 คน
 • หลักสูตรระดับอนุปริญญา
  • นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน
  • เทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน)
  • เทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน)
  • 264 คน
 • หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง)
  • การจัดการท่าอากาศยาน
  • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • 40 คน
 • (หน้า 2, 8)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • มีผลการเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 624 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21