รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป และประเภทกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 16 มกราคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ดนตรีศึกษา
   • นาฏศิลป์ไทย
   • สังคมศึกษา
   • ทัศนศิลป์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • วิทยาศาสตร์-เคมี
   • วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
   • พลศึกษาและสุขศึกษา
 • คณะเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ธุรกิจการเกษตร
   • เทคนิคการสัตวแพทย์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • อาหารและบริการ
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • โยธาและสถาปัตยกรรม
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-คอมพิวเตอร์กราฟิค
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การสื่อสารการตลาด
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การเงิน
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วารสารสนเทศ
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • การประชาสัมพันธ์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   • สารสนเทศศาสตร์
   • การพัฒนาสังคม
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
   • ทัศนศิลป์-ออกแบบนิเทศศิลป์
   • ทัศนศิลป์-ออกแบบประยุกต์ศิลป์
   • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์
   • ศิลปะการแสดง-การแสดงพื้นบ้าน
   • ดนตรี
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-มลพิษสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • สถิติประยุกต์
   • เคมี-สหวิทยาการเคมี
   • เคมี-เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • คณิตศาสตร์
   • ชีววิทยา-ชีววิทยาทั่วไป
   • ชีววิทยา-จุลชีววิทยา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-การพัฒนาซอฟต์แวร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-มัลติมีเดีย
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • ประเภททั่วไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือปวช. หรือปวส.
  • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • ประเภทกิจการดีเด่น ด้านกีฬา
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือปวช. หรือปวส.
  • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา และเข้าร่วมแข่งตั้งแต่ระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ และนานาชาติ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงและรับรอง
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • (หน้า 18)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์