รับตรง58 เรียนดี/ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2558

รับตรง58 เรียนดี/ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) ประเภทคัดเลือกเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • ดนตรีศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • พลศึกษา
   • การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาจีน
   • การพัฒนาชุมชน
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีสากล
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารจัดการภาครัฐ
   • การปกครองท้องถิ่น
   • การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
   • สถิติประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   • เกษตรศาสตร์-การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
   • เกษตรศาสตร์-เกษตรอินทรีย์
   • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เซรามิค
   • คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • ประเภทคัดเลือเรียนดี
  • วุฒิการศึกษาม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • ประเภทคัดเลือความสามารถพิเศษ
  • วุฒิการศึกษาม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ผู้นำ หรืออื่นๆ
 • (หน้า 6)

จำนวนรับ

 • 3,560 คน
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครผ่านสถานศึกษา หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์