รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยวิธีการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • วารสารศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน-การจัดการองค์กรชุมชน
   • การพัฒนาชุมชน-ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
   • ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสารสนเทศ
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นาฏยรังสรรค์
   • ทัศนศิลป์
   • การออกแบบ
   • ดนตรีไทย
   • ดนตรีสากล
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
   • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
   • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์น้ำ
   • เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • การศึกษาปฐมวัย
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมการจัดการ
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คหกรรมศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ชีววิทยาประยุกต์-จุลชีววิทยา
   • ชีววิทยาประยุกต์-เทคโนโลยีชีวภาพ
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • ประเภทผลการเรียนดี
  • เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา
  • ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม
 • ประเภทบำเพ็ญประโยชน์
  • มีคุณสมบัติโดดเด่นในการบำเพ็ญประโยชน์
  • ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 1,233 คน
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์