รับตรง58 กฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 กฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 25 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • TU-GET — 500 คะแนน หรือ
  • TOEFL
   • Internet-based — 61 คะแนน หรือ
   • Computer-based — 173 คะแนน หรือ
   • Paper-based — 500 คะแนน หรือ
  • IELTS — 6 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • สมัครสอบคัดเลือกแบบที่ 1 (Track 1) 60 คน
 • สมัครสอบคัดเลือกแบบที่ 2 (Track 2) 60 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์