รับตรง58 โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลราชธานี 2558

รับตรง58 โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาจีนและการสื่อสาร
  • ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • การปกครอง
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยชุมชน
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
  • การจัดการธุรกิจ
  • การบัญชี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557
 • เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมในระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษา หรือระดับจังหวัด
 • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 7 แห่งดังนี้
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 22 มุกดาหาร, นครพนม
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 23 สกลนคร
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 27 ร้อยเอ็ด
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 28 ยโสธร, ศรีสะเกษ
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 29 อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 32 บุรีรัมย์
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 33 สุรินทร์
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 234 คน
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์