รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

รับตรง58 โควตาพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 พฤศจิกายน 2557 – 16 มกราคม 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
   • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร)
   • มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีผลงานการแข่งขันความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร) หรือมีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านมัลติมีเดีย กราฟิก และแอนิเมชั่น
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
   • มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • มีผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • เคยได้รับรางวัลทางด้านคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ ระดับจังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ หรือสูงกว่า
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
   • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
   • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร)
   • มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • มีผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เว็บไซต์