รับตรง58 โควตา คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

รับตรง58 โควตา คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโคตา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

ประเภทโควตา
– โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
– โควตานักเรียนเรียนดี
– โควตาบุตรบุคลากรในสังกัดสจล.
– โควตานักเรียนพิการ
– โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 30 มกราคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 60 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 คน
  • เคมีอุตสาหกรรม 80 คน
  • เคมีสิ่งแวดล้อม 40 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 60 คน
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 60 คน
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ 80 คน
  • สถิติประยุกต์ 60 คน
 • วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละประเภทโควตา
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 550 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์