ค่าเทอม มหาวิทยาลัยทักษิณ ทุกคณะ-วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศอัตราค่าเทอม-ค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ระดับปริญญาตรี

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา — 13,000 บาท
  • กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย — 11,500 บาท
  • กศ.บ.คณิตศาสตร์ — 11,500 บาท
  • กศ.บ.เคมี — 13,500 บาท
  • กศ.บ.ชีววิทยา — 13,500 บาท
  • กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา — 12,000 บาท
  • กศ.บ.พลศึกษา — 12,500 บาท
  • กศ.บ.ฟิสิกส์ — 13,500 บาท
  • กศ.บ.ภาษาไทย — 11,500 บาท
  • กศ.บ.ภาษาอังกฤษ — 12,500 บาท
  • กศ.บ.ศิลปศึกษา — 13,500 บาท
  • กศ.บ.สังคมศึกษา — 11,500 บาท
  • ศศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา — 11,000 บาท
  • ศศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา — 12,000 บาท
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • นศ.บ.นิเทศศาสตร์ — 12,500 บาท
  • รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ — 10,000 บาท
  • วท.บ.ภูมิศาสตร์ — 13,000 บาท
  • ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ — 10,000 บาท
  • ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน — 10,000 บาท
  • ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ — 12,000 บาท
  • ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ — 11,000 บาท
  • ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี) — 13,000 บาท
  • ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี) — 13,000 บาท
  • ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น — 12,500 บาท
  • ศศ.บ.ภาษาไทย — 11,500 บาท
  • ศศ.บ.ภาษามลายู — 11,500 บาท
  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ — 11,500 บาท
  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ + ศศ.บ.ภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญา) — 14,500 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย — 12,000 บาท
  • ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล — 12,000 บาท
  • ศป.บ.ทัศนศิลป์ — 12,000 บาท
  • ศป.บ.ศิลปะการแสดง — 12,000 บาท
  • ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ — 12,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • บช.บ.การบัญชี — 11,000 บาท
  • บธ.บ. บริหารธุรกิจ – การจัดการการค้าปลีก — 11,000 บาท
  • บธ.บ. บริหารธุรกิจ – การตลาด — 11,000 บาท
  • บธ.บ. บริหารธุรกิจ – การประกอบการและการจัดการ — 11,000 บาท
  • บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ — 11,000 บาท
  • บธ.บ.การตลาด — 11,000 บาท
  • บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ — 11,000 บาท
  • ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ — 11,000 บาท
 • คณะนิติศาสตร์
  • น.บ.นิติศาสตร์ (3ปี) สมทบ (กลุ่ม ศ – อ) — 14,500 บาท
  • น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สมทบ (กลุ่ม จ – ศ) — 14,500 บาท
  • น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สมทบ (กลุ่ม ศ – อ) — 14,500 บาท
  • น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สมทบ (กลุ่ม ศ – อ) (Block Course) — 14,500 บาท
  • น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ — 11,500 บาท
  • น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลป์ — 11,500 บาท
  • น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ — 11,500 บาท
 • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
  • รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคปกติ — 16,000 บาท
  • รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ — 14,000 บาท

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ระดับปริญญาตรี 2 ปี

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รป.บ. การปกครองท้องถิ่น ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) — 12,000 บาท
  • ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) — 12,000 บาท
  • ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) — 12,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) — 12,000 บาท
  • บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ/ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) — 12,000 บาท
  • บช.บ.การบัญชี ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) — 13,500 บาท
  • บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) — 12,000 บาท
  • บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) — 13,500 บาท
  • บธ.บ.การตลาด ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) — 12,000 บาท
  • บธ.บ.การตลาด ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) — 13,500 บาท
  • บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) — 12,000 บาท
  • บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) — 13,500 บาท
  • บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) — 12,000 บาท
  • บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) — 13,500 บาท
  • บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) — 12,000 บาท
  • บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) — 13,500 บาท
  • บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การประกอบการฯ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) — 12,000 บาท
  • บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การประกอบการฯ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) — 13,500 บาท

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (โครงการความร่วมมือ) — 25,000 บาท
  • ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ — 24,000 บาท

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง ระดับปริญญาตรี

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • กศ.บ.พลศึกษา — 12,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วท.บ.คณิตศาสตร์ — 10,500 บาท
  • วท.บ.เคมี — 14,500 บาท
  • วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม — 14,500 บาท
  • วท.บ.จุลชีววิทยา — 14,500 บาท
  • วท.บ.ชีววิทยา — 14,500 บาท
  • วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ — 12,500 บาท
  • วท.บ.ฟิสิกส์ — 12,500 บาท
  • วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ — 12,500 บาท
  • วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ — 15,000 บาท
  • วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม — 14,500 บาท
  • วท.บ.สถิติประยุกต์ — 10,500 บาท
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • พท.บ.การแพทย์แผนไทย — 15,000 บาท
  • วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา — 15,000 บาท
  • วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย — 15,000 บาท
  • ส.บ.สาธารณสุขชุมชน — 15,000 บาท
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • วท.บ.เกษตรศาสตร์ — 14,500 บาท
  • วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน — 14,500 บาท
  • วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (เก่า) — 14,500 บาท
  • วท.บ.สัตวศาสตร์ — 14,500 บาท
 • คณะนิติศาสตร์
  • น.บ.นิติศาสตร์ (4 ปี) สมทบ (กลุ่ม จ.-ศ.) — 14,500 บาท
  • น.บ.นิติศาสตร์ (4 ปี) สมทบ (กลุ่ม ศ – อ) — 14,500 บาท
  • น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ — 11,500 บาท
  • น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลป์ — 11,500 บาท
  • น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ — 11,500 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ — 18,000 บาท
  • วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ — 18,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พย.บ.พยาบาลศาสตร์ — 26,000 บาท
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
  • วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร — 19,000 บาท
  • วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร — 14,500 บาท