ค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทุกคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศอัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 คณะ 47 สาขา

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ของแต่ละคณะ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย — 16,650 บาท
  • การประถมศึกษา — 16,650 บาท
  • ดนตรีศึกษา — 16,650 บาท
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา — 16,650 บาท
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป — 16,650 บาท
  • สังคมศึกษา — 16,650 บาท
  • พลศึกษา — 16,650 บาท
  • ภาษาไทย — 16,650 บาท
  • คณิตศาสตร์ — 16,650 บาท
  • เคมี — 16,650 บาท
  • ภาษาอังกฤษ — 16,650 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ — 16,650 บาท
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ — 16,650 บาท
  • เคมี — 16,650 บาท
  • ชีววิทยา — 16,650 บาท
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม — 16,650 บาท
  • คหกรรมศาสตร์ — 16,650 บาท
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม — 17,650 บาท
  • สาธารณสุขศาสตร์ — 16,650 บาท
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ — 16,650 บาท
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีอาหาร — 16,650 บาท
  • เทคโนโลยีการประมง — 16,650 บาท
  • การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว — 16,650 บาท
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน — 16,650 บาท
  • เทคโนโลยีการประกอบการธุรกิจอาหาร — 16,650 บาท
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ — 16,650 บาท
  • ภาษาไทย — 16,650 บาท
  • การพัฒนาชุมชน — 16,650 บาท
  • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร — 16,650 บาท
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ — 18,650 บาท
  • ทัศนศิลป์ — 16,650 บาท
  • ศิลปะการจัดการแสดง — 16,650 บาท
  • นวัตกรรมการออกแบบ — 16,650 บาท
  • รัฐประศาสนศาสตร์ — 16,650 บาท
  • นิติศาสตร์ — 18,650 บาท
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ — 16,650 บาท
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ — 16,650 บาท
  • การตลาด — 16,650 บาท
  • การจัดการธุรกิจโรงแรม — 22,650 บาท
  • การเป็นผู้ประกอบการ — 19,650 บาท
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ — 19,650 บาท
  • การจัดการธุรกิจการบิน — 28,650 บาท
  • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ — 40,650 บาท
  • การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล — 19,650 บาท
  • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ — 16,650 บาท
  • นิเทศศาสตร์ — 16,650 บาท
  • การบัญชี — 16,650 บาท

ปรับปรุงล่าสุด

 • ปีการศึกษา 2564