ค่าเทอม มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกคณะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 17 คณะ

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกสาขาวิชา

 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์ — 15,000 บาท
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • พม่าศึกษา — 15,000 บาท
  • ภาษาจีน — 15,000 บาท
  • ภาษาญี่ปุ่น — 15,000 บาท
  • ภาษาไทย — 15,000 บาท
  • ภาษาฝรั่งเศส — 15,000 บาท
  • ภาษาอังกฤษ — 15,000 บาท
  • ภาษาเกาหลี — 15,000 บาท
  • นาฏศิลป์ไทย — 15,000 บาท
  • ดุริยางคศาสตร์ไทย — 15,000 บาท
  • ดุริยางคศาสตร์สากล — 15,000 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์ — 15,000 บาท
  • การจัดการธุรกิจ — 15,000 บาท
  • การเงิน — 15,000 บาท
  • การท่องเที่ยว — 15,000 บาท
  • การบัญชี — 15,000 บาท
  • เศรษฐศาสตร์ — 15,000 บาท
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ — 17,000 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ — 15,000 บาท
  • ฟิสิกส์ — 15,000 บาท
  • เคมี — 15,000 บาท
  • ชีววิทยา — 15,000 บาท
  • คณิตศาสตร์ — 15,000 บาท
  • ภาษาไทย — 15,000 บาท
  • ภาษาอังกฤษ — 15,000 บาท
  • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย — 15,000 บาท
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา — 15,000 บาท
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์ — 15,000 บาท
  • พัฒนาสังคม — 15,000 บาท
  • รัฐศาสตร์ — 15,000 บาท
  • จิตวิทยา — 15,000 บาท
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์/หลักสูตรนานาชาติ — 40,000 บาท
  • การจัดการการบริหารและการท่องเที่ยวนานาชาติ/หลักสูตรนานาชาติ — 40,000 บาท
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ/หลักสูตรนานาชาติ — 40,000 บาท
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ/หลักสูตรนานาชาติ — 40,000 บาท
 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร — 16,000 บาท
  • ภูมิศาสตร์ — 16,000 บาท
  • วิทยาศาสตร์การประมง — 16,000 บาท
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม — 16,000 บาท
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร — 16,000 บาท
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ — 16,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ — 16,000 บาท
  • เคมี — 16,000 บาท
  • ชีววิทยา — 16,000 บาท
  • ฟิสิกส์ — 16,000 บาท
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ — 16,000 บาท
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ — 16,000 บาท
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ — 16,000 บาท
  • สถิติ — 16,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ — 16,000 บาท
  • วิศวกรรมเครื่องกล — 16,000 บาท
  • วิศวกรรมไฟฟ้า — 16,000 บาท
  • วิศวกรรมโยธา — 16,000 บาท
  • วิศวกรรมอุตสาหการ — 16,000 บาท
  • วิศวกรรมวัสดุ — 16,000 บาท
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม — 16,000 บาท
  • วิศวกรรมเคมี — 16,000 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ — 16,000 บาท
  • การออกแบบสื่อนวัตกรรม — 16,000 บาท
  • ออกแบบทัศนศิลป์ — 16,000 บาท
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์ — 20,000 บาท
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
   • ชั้นปี 1-4 ภาคเรียน — 50,000 บาท
   • ชั้นปี 5-6 ปีการศึกษา — 100,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์ — 20,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
   • ชั้นปี 1-3 ภาคเรียน 20,000 บาท
   • ชั้นปี 4-6 ปีการศึกษา 40,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ — 22,000 บาท
  • เภสัชศาสตร์
   • ชั้นปี 1-5 ภาคเรียน — 22,000 บาท
   • ชั้นปี 6 ปีการศึกษา — 44,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จุลชีววิทยา — 20,000 บาท
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์ — 20,000 บาท
  • พยาธิวิทยากายวิภาค — 20,000 บาท
  • ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล — 20,000 บาท
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท)
   • ชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนละ — 20,000 บาท
   • ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน — 10,000 บาท
   • ชั้นปีที่ 4-5 ภาคเรียนต้น — 20,000 บาท
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบำบัด — 22,000 บาท
  • เทคนิคการแพทย์ — 22,000 บาท
  • เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก — 22,000 บาท
  • รังสีเทคนิค — 22,000 บาท
  • ทัศนมาตรศาสตร์ — 32,000 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม — 20,000 บาท
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย — 20,000 บาท
  • สาธารณสุขศาสตร์ — 20,000 บาท
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์ — 20,000 บาท

ปรับปรุงล่าสุด

 • ปีการศึกษา 2562