TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรับสมัครผุ้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา 6 สาขาวิชา รวมจำนวนรับเข้าศึกษาทั้งสิน 24 คน

กําหนดการรับสมัคร

  • 22 – 26 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • จิตวิทยา
  • นิติศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

จำนวนรับ

  • สาขาละ 4 คน รวมทั้งหมด 24 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์