โครงการสอบตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) 2556

โครงการสอบตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) 2556

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประสงค์จะรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ภาคพิเศษ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)
  • 1 มีนาคม – 22 เมษายน 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง – ที่สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  • สมัครทางไปรษณีย์ – โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ