โครงการรับตรง สาขาวิชาเอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556

โครงการรับตรง สาขาวิชาเอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอักษรศาสตร์จึงได้กําหนดรายละเอียดและวิธีการสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอเชียศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2556

จำนวนรับ

  • นักศึกษาหลักสูตรเอเชียศึกษา กลุ่มที่ศึกษาภาษาจีน 70 คน
  • นักศึกษาหลักสูตรเอเชียศึกษา กลุ่มที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่น 70 คน
  • นักศึกษาหลักสูตรเอเชียศึกษา กลุ่มที่ศึกษาภาษาเกาหลี 60 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางเว็บไซต์ www.arts.su.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ