โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด(ครั้งที่2) ม.บูรพา 2556

โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด(ครั้งที่2) ม.บูรพา 2556

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาคัดเลือกจากคะแนนสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) คะแนนสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional Aptitude Test : PAT) และคะแนนสอบวิชาสามัญ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาล และเอกชนในภาคตะวันออก และพื้นที่ขยายของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 จํานวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สมุทรปราการ ลพบุรี สระแก้ว และสระบุรี สามารถสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะโลจิสติกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว

จำนวนรับ

 • ภาคปกติ 2,074 คน
 • ภาคพิเศษ 546 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://regservice.buu.ac.th

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์