TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 2556

ด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีนโยบายรับสมัคร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ (โดยวิธีรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • 26 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2556 (สมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย)
  • 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

จำนวนรับ

  • 80

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าสมัครในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานโครงการหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
  • สมัครทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 18 มี.ค. 56 เป็นวันสุดท้าย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ