โครงการสอบตรง (รอบ2) พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ปีการศึกษา 2556

โครงการสอบตรง (รอบ2) พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ปีการศึกษา 2556

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2556 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ได้กําหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา (สอบตรง) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(รอบ2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 5 เมษายน 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)
  • 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)
  • 1 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2556 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)

วิธีสมัคร

  • รับใบสมัครและสมัครด้วยตัวเองที่ – งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
  • สมัครสอบทางไปรษณีย์
  • สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต – ที่เว็บไซต์ http://www.kmitl.ac.th/chumphon

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร

  • คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร (รอบ 2) พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ชุมพร 2556

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ