รับตรง57 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ 2/2557

รับตรง57 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ 2/2557

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 2

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กันยายน – 5 พฤศจิกายน 2557

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน (หน้า 2)
 • โครงการยื่นผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (GAT/PAT) (หน้า 4)
 • โครงการยื่นผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (หน้า 5)
 • โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล (หน้า 6)
 • โครงการสายอาชีวศึกษา (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการวิศวกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการ

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน ธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์