รับตรง57 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 (รอบพิเศษ หลังแอดมิชชั่น)

รับตรง57 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 (รอบพิเศษ หลังแอดมิชชั่น)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบพิเศษ หลังแอดมิชชั่น)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 สิงหาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 10 คน
  • วิศวกรรมโยธา 10 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 5 คน
  • วิศวกรรมวัสดุ 20 คน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10 คน
  • วิศวกรรมเคมี 20 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทย 15 คน
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 คน
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556
 • เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2556 ครั้งที่ 2/2556 ครั้งที่ 1/2557 และครั้งที่ 2/2557 เท่านั้น
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 115 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • (หน้า 5)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ