TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง57 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2557 (ครั้งที่ 3 หลังแอดมิชชั่น)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3 หลังแอดมิชชั่น)

กําหนดการรับสมัคร

  • 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2557
  • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50 คน
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายศิลป์-คํานวณ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
  • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครทางอีเมล์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5