รับตรง57 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2557 (ครั้งที่ 3 หลังแอดมิชชั่น)

รับตรง57 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2557 (ครั้งที่ 3 หลังแอดมิชชั่น)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3 หลังแอดมิชชั่น)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2557
  • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50 คน
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายศิลป์-คํานวณ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
  • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครทางอีเมล์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • (หน้า 4)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ