รับตรง57 โควตาพิเศษ คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2557 (รอบหลัง Admission)

รับตรง57 โควตาพิเศษ คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2557 (รอบหลัง Admission)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบโควตาพิเศษ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน / จิตรกรรม / ประติมากรรม / ภาพพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบหลัง Admission)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1, 4, 5 สิงหาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 6 คน
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ 26 คน
  • (หน้า 7)

จำนวนรับ

 • รวม 32 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่ ส่วนบริหารทั่วไป (สำนักงานคณบดี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ