รับตรง57 การบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา 2557 (ครั้งที่ 2)

รับตรง57 การบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา 2557 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 24 – 31 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

  • 100 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ชั้น 6 อาคาร QS 2 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์