รับตรง57 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2557 (รอบ 2 – หลัง Admission)

รับตรง57 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2557 (รอบ 2 – หลัง Admission)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2 – หลัง Admission)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 24 – 28 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาทั่วประเทศ (สายวิทย์-คณิต)
  • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนรับ

  • 100 คน

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์