รับตรง57 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 (รอบ 3 – หลัง Admission)

รับตรง57 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 (รอบ 3 – หลัง Admission)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการระบบรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 (หลัง Admission)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 – 28 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 คน
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 คน
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีควบโท) 15 คน
  • สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีควบโท) 5 คน
  • สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 5 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 8 คน
  • สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 9 คน
  • สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 1 คน
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3 คน
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 12 คน
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 คน
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2 คน
  • บัญชีบัณฑิต 10 คน
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 4 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET ปี 2555 และปี 2556
 • มีผลการสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2556 หรือ 2/2556 หรือ 1/2557 หรือ 2/2557

จำนวนรับ

 • รวม 113 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ ตึก QS จังหวัดพิษณุโลก

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ