รับตรง57 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2557 (รอบ 2)

รับตรง57 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2557 (รอบ 2)

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 24 – 28 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • มีผลคะแนนทดสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
  • ในกรณีเป็นหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • ในกรณีเป็นชาย ต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

จำนวนรับ

  • ชายและหญิง 13 คน (ทุนส่วนตัว)

วิธีสมัคร

  • รับสมัครผ่านระบบรับตรงทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ