รับตรง57 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ฯ ม.มหิดล 2557 (รอบ 2)

รับตรง57 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ฯ ม.มหิดล 2557 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทย์เวชศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 22 – 28 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

คุณสมบัติ

  • ได้คะแนนรวม GPAX / O-NET / GAT / PAT 2 ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 หรือปีการศึกษา 2557 ซึ่งคำนวณแล้วจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 16,000 คะแนน

จำนวนรับ

  • 15 คน

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์