รับตรง57 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา 2557 (ครั้งที่ 2)

รับตรง57 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา 2557 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 22 – 30 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์-คํานวณ
  • ผลการเรียนรวมเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนรับ

  • 250 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์