รับตรง57 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557 (รอบหลัง Admissions)

รับตรง57 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557 (รอบหลัง Admissions)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโดยคณะ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบหลัง Admissions)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคนิคการแพทย์ 27 คน
  • รังสีเทคนิค 15 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
 • มีผลการสอบในระบบกลางของ O-NET GAT และ PAT โดยมีเกณฑ์ดังนี้
  • สาขาเทคนิคการแพทย์ ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 18420.07 คะแนน
  • สาขารังสีเทคนิค ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 18130.75 คะแนน

จำนวนรับ

 • รวม 42 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่งานการศึกษา ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ