รับตรง57 หลัง Admission มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557 (รอบ 2)

รับตรง57 หลัง Admission มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบหลัง Admission – รอบ 2) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

ข่าวด่วน

1. กลุ่มใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
2. กลุ่มที่ใช้คะแนนผลการทดสอบ

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 23 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนผลการเรียน)
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • รวม 185 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์