รับตรง57 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 2557 (กรณีพิเศษ)

รับตรง57 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 2557 (กรณีพิเศษ)

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (กรณีพิเศษ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 7 – 22 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 3.00 ขึ้นไป
  • มีผลการสอบ O-NET / GAT / PAT 2 ประจำปีการศึกษา 2557

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์