รับตรง57 สาขาวิชาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557 (รอบหลัง Admissions)

รับตรง57 สาขาวิชาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557 (รอบหลัง Admissions)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบหลัง Admissions)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้

จำนวนรับ

  • 35 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์