รับตรง57 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557 (เพิ่มเติม)

รับตรง57 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชามานุษยวิทยา 15 คน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7 คน
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 15 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2555 หรือ 2556
 • มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลคะแนนการทดสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2557 หรือ 2/2557 ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET
 • สำหรับสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
  • ต้องเลือกสอบวิชา PAT ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

จำนวนรับ

 • รวม 37 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ